1. Godkjenning av møteinnkalling

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av to til å underskrive protokollen

5. Årsmeldinger

6. Medlems- og treningsavgift

7. Regnskap og budsjett

8. Innkomne saker

9. Valg

Vel møtt!